Vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze websites, is het mogelijk dat de informatie die op de websites van Uitvaart Internet Diensten (hierna genoemd UID) wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze websites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze websites, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze websites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze websites is verkregen. UID garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in onze websites, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten/diensten gedane bewering.

Links naar externe websites
De websites van UID bevatten links naar externe websites van derden, die niet onder de controle van UID vallen. Aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie en de inhoud van de websites van derden wordt nimmer aanvaard, dit geldt ook voor eventuele contacten of verbindingen tussen u en dergelijke websites.

Met het oog hierop wordt de gebruiker van onze websites altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via onze websites verkregen informatie.

Grafaccessoires en -monumenten

Grafaccessoires en -monumenten zijn er in vele vormen en materialen. In de onderstaande rubrieken vind je een overzicht van de verschillende aanbieders in de Uitvaartadressengids.