graftekst

5. 1 Akte van grafuitgifte

Het uitsluitend recht op een graf op een gemeentelijke begraafplaats vraagt men aan bij Burgemeester en Wethouders. B & W neemt dan een beschikking (besluit) met vermelding of op de aanvraag positief of negatief is beschikt. Is de beschikking positief dan moet er een akte van grafuitgifte worden opgemaakt.

De gemeente/eigenaar van de begraafplaats behoort hierin onder andere te vermelden welk graf precies is uitgegeven, voor welke termijn en het tarief wat bij dat graf hoort.
Het tarief c.q. de kosten van het graf gaan in op het moment dat over uw aanvraag door B & W positief is beschikt. Ook al ligt er nog niemand in het graf.

Daarnaast zullen per begrafenis c.q. bijplaatsing de kosten van delving moeten worden betaald. De termijn van uitgifte van een particulier graf is doorgaans 20 jaar of meer, met mogelijkheid tot verlenging. Het verzoek tot verlenging moet meestal 2 jaar voor afloop van de termijn worden ingediend. De verlenging duurt vaak 10 jaar of een veelvoud hiervan. Deze termijn kan steeds weer worden verlengd.

5. 2 Vervallen van het uitsluitend recht

Indien nabestaanden het uitsluitend recht op een graf niet langer willen voortzetten en/of het graf niet onderhouden wordt -als dat verplicht is volgens het reglement van de begraafplaats- vervalt het uitsluitend recht 30 jaar na de laatste plaatsing van de stoffelijke resten.

5. 3 Onderhoud van het graf

In sommige plaatsen kan men met de beheerder/houder van de begraafplaats een overeenkomst sluiten inzake het onderhoud van het graf. De nabestaanden kunnen op deze manier het onderhoud volgens reglement afkopen. De houder van de begraafplaats zorgt dan gedurende de overeengekomen periode voor het onderhoud aan het graf. Bij verlenging van de termijn moet in dat geval ook rekening gehouden worden met verlenging van de onderhoudsovereenkomst met de beheerder/houder van de begraafplaats.

5. 4 Uitgifte graf op een bijzondere begraafplaats

Op bijzondere begraafplaatsen gelden veelal dezelfde regels en voorwaarden voor het verkrijgen van een 'uitsluitend recht op een graf' als op gemeentelijke begraafplaatsen. Alleen geeft niet B en W, maar het bestuur van de bijzondere begraafplaats het graf uit. De overeenkomst voor de uitgifte van een graf op een bijzondere begraafplaats is een soort huurcontract. Voor wat betreft verlenging van het uitsluitend recht op een graf en eventueel onderhoud kan men de reglementen en/of het bestuur van de bijzondere begraafplaats raadplegen.

5. 5 Familiegraf op eigen grond

Sinds de wijziging van de Wet op de Lijkbezorging in 1991 is het weer mogelijk een graf op eigen grond te vestigen. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. Zo moet onder andere de gemeente toestemming verlenen en het bestemmingsplan voor de plaats van het graf moet gewijzigd worden. Dit laatste betekent dat ook de provincie moet instemmen met de wijziging van de bestemming van de grond.

5. 5. 1 Gestelde eisen aan een (familie)graf op eigen grond

Het college van B&W kan een reeks van voorwaarden en eisen stellen aan een familiegraf op eigen grond. Als uitgangspunt wordt de regel gehanteerd dat in principe niet zal worden meegewerkt aan verzoeken tot inrichting van een 'bijzondere begraafplaats'. Een familiegraf op eigen grond mag, als aan een lange reeks minimumeisen wordt voldaan.

Als aan deze en een reeks andere voorwaarden is voldaan, zal de gemeenteraad elk verzoek ook nog apart kunnen beoordelen.
Gemeenten zijn over het algemeen niet enthousiast, maar soms is het toch mogelijk.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl